POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Polityka prywatności strony internetowej www.ewatyrala.com

Dzień dobry!


Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowałem dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.ewatyrala.com.


Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Ewa Tyrała, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewa Tyrała, ul. Św. Wincentego 40/37, 03-526 Warszawa. Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celach związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej, takich jak prowadzenie konta użytkownika, składanie zamówień i obsługa umów, rozpatrywanie reklamacji i odstąpień, wypełnianie obowiązków prawnych podatkowych, wysyłka newslettera, sprawy dotyczące roszczeń, analiza, statystyka, marketing itp. Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny dla realizacji poszczególnego celu.


Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Ponadto możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w dalszej części Polityki prywatności. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@ewatyrala.com


1. Kto jest administratorem twoich danych osobowych?


Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Ewa Tyrała, ul. Św. Wincentego 40/37, 03-526 Warszawa W zakresie profilów w mediach społecznościowych związanych z naszą stroną internetową, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dostawca serwisu społecznościowego jest współadministratorem danych osobowych razem z administratorem danego profilu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych dostawców serwisów społecznościowych znajdziesz tutaj:


– Facebook,
– LinkedIN,
– Instagram,
– YouTube,
– TikTok,
– Twitter.


2. Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych?


W ramach wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w naszej organizacji podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail kontakt@ewatyrala.com.

W zakresie mediów społecznościowych możesz dodatkowo kontaktować się bezpośrednio z administratorami serwisów społecznościowych, w których prowadzimy swoje profile.

3. W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?


Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, wraz z bardziej szczegółowym omówieniem. Poszczególnym celom przyporządkowaliśmy również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania:

Cel:

Podstawa celu przetwarzania:

Podstawa:

Obsługa konta użytkownika

Zakładając konto użytkownika,
musisz podać dane niezbędne
do założenia konta określone w
formularzu rejestracyjnym.
Podanie danych jest warunkiem
założenia konta
W ramach edycji danych konta
możesz podać swoje dalej idące
dane, zgodnie z dostępnymi
opcjami w ramach konta.
Jeżeli zakładasz konto poprzez
integrację z kontem w serwisie
społecznościowym, na podstawie
Twojej uprzedniej autoryzacji
uzyskamy dostęp do określonych
danych zgromadzonych w
ramach konta w serwisie
społecznościowym (imię i
nazwisko, adres e-mail, zdjęcie
profilowe).
Ponadto nasz system
wykorzystywany do obsługi kont
użytkowników zapisuje Twój
numer IP, z którego korzystałeś,
rejestrując konto użytkownika.
Dane przetwarzane są w celu
świadczenia na Twoją rzecz
usługi konta użytkownika. Po
usunięciu konta użytkownika
dane trafiają do archiwum na
potrzeby ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń związanych z
usługą konta użytkownika.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Realizacja
zamówienia i
obsługa umowy

Składając zamówienie, musisz
podać dane niezbędne do jego
realizacji określone w formularzu
zamówienia.
Podanie danych jest warunkiem
złożenia zamówienia.
Ponadto system wykorzystywany
do obsługi procesu zamówienia
zapisuje Twój numer IP, z
którego korzystałeś, składając
zamówienie.
Każde zamówienie zapisywane
jest w bazie, co oznacza, że
Twoim danym osobowym
przypisanym do zamówienia
towarzyszą również informacje
dotyczące zamówienia takie jak
data i godzina złożenia
zamówienia, numer
identyfikacyjny zamówienia,
identyfikator transakcji,
przedmiot zamówienia, cena,
sposób i termin płatności, data i
godzina pobrania (w przypadku
treści cyfrowych).
W związku z zawarciem umowy
może przetwarzać również Twoje
inne dane osobowe także po to,
aby wykonać świadczenia
przewidziane w umowie, jaka
została zawarta. Zakres tych
danych zależy od tego, które
dane osobowe są potrzebne do
wykonania umowy.
W sytuacji, gdy otrzymujemy
Twoje dane w ramach
wykonywania umowy np. od podmiotu, który Cię zatrudnia,
opieramy taki proces
przetwarzania danych na
prawnie uzasadnionym interesie,
jaki w tym przypadku stanowi
zapewnienie sprawnej i
efektywnej obsługi zawartej
umowy. W takim przypadku
możemy przetwarzać Twoje
dane identyfikujące oraz dane
kontaktowe.
Dane przetwarzane są w celu
zawarcia i wykonania umowy. Po
wykonaniu umowy, dane trafiają
do archiwum na potrzeby
ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony
roszczeń związanych z umową.
Dane trafiają również do
dokumentacji księgowej na
potrzeby wywiązywania się z
obowiązków podatkowych.

art. 6 ust. 1 lit. b
RODO, art. 6 ust. 1
lit. f RODO

Działania
podejmowane w
celu dokończenia
zamówień przez
klientów

W związku z tym, że niektórzy
klienci rozpoczynają składanie
zamówienia, lecz go nie finalizują
(nie zatwierdzają zamówienia i
nie zawierają umowy z nami),
możemy podejmować działania,
które będą służyły temu, aby nasi
klienci dokończyli proces
zakupowy.
W tym celu możemy
przykładowo wysyłać
wiadomości e-mail zawierające
informacje o niedokończonym
zamówieniu oraz zachętę do
sfinalizowania transakcji.
Na potrzeby opisanych działań
możemy przetwarzać takie dane
osobowe, jak informacje podane
w trakcie składania zamówienia,
w szczególności Twoje imię i
nazwisko oraz adres e-mail, a
także informacje o zawartości
koszyka, dacie rozpoczęcia
transakcji oraz inne dane
pozostawione w związku z
rozpoczętym procesem
zakupowym.
Podstawą prawną przetwarzania
Twoich danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
ponieważ działania te zmierzają
do zawarcia umowy. Ponadto
upatrujemy podstawy
przetwarzania w naszym prawnie
uzasadnionym interesie, jaki w
tym przypadku stanowi

art. 6 ust. 1 lit. b
RODO, art. 6 ust. 1
lit. f RODO

Obsługa reklamacji
lub odstąpienia od
umowy

Jeżeli składasz reklamację lub
odstępujesz od umowy, to
przekazujesz dane osobowe
zawarte w treści reklamacji lub
oświadczeniu o odstąpieniu od
umowy.
Podanie danych jest warunkiem
złożenia oświadczenia o
odstąpieniu od umowy lub
reklamacji.
Dane przetwarzane są w celu
obsługi procesu odstąpienia od
umowy lub procesu
reklamacyjnego. Po realizacji
takiego procesu, dane trafiają do
archiwum na potrzeby
ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony
roszczeń związanych z obsługą
procesu odstąpienia od umowy
lub procesu reklamacyjnego.
Dane trafiają również do
dokumentacji księgowej na
potrzeby wywiązywania się z
obowiązków podatkowych.
Art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w zw. z
właściwymi
przepisami
dotyczącymi prawa
do odstąpienia od
umowy i
odpowiedzialności
za zgodność z
umową, art. 6 ust. 1
lit. b RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w zw. z
właściwymi
przepisami
dotyczącymi prawa
do odstąpienia od
umowy i
odpowiedzialności
za zgodność z
umową, art. 6 ust. 1
lit. b RODO

Obsługa newslettera

Zapisując się do newslettera,
musisz podać dane niezbędne
do jego otrzymywania określone
w formularzu zapisu.
Podanie danych jest warunkiem
otrzymywania newslettera.
Ponadto, system mailingowy
zapisuje Twój numer IP, z
którego korzystałeś, zapisując
się do newslettera, określa Twoją
przybliżoną lokalizację, klienta
poczty, z którego korzystasz do
obsługi poczty e-mail oraz śledzi
Twoje działania podejmowane w
związku z wysyłanymi do Ciebie
wiadomościami. W związku z
tym posiadamy również
informacje, które wiadomości
otworzyłeś, w ramach których
wiadomości kliknąłeś w linki itp.
W systemie mailingowym
możemy również definiować, na
podstawie różnych kryteriów
związanych z Twoją
aktywnością, zainteresowaniami
lub innymi preferencjami,
określone grupy lub segmenty
odbiorców newslettera mające
wpływ na to, jakiego rodzaju
wiadomości otrzymujesz w
ramach newslettera.
Dane przekazane przez Ciebie w
związku z zapisem do
newslettera wykorzystywane są
w celu przesyłania Ci
newslettera, a podstawą prawną
art. 6 ust. 1 lit. b
RODO, art. 6 ust. 1
lit. f RODO
ich przetwarzania jest wykonanie
umowy o świadczenie usługi
elektronicznej, a także nasz
prawnie usprawiedliwiony
interes, jakim w tym przypadku
jest realizacja celów
marketingowych.
Jeżeli chodzi o przetwarzanie
informacji, które nie pochodzą od
Ciebie, a zostały zebrane
automatycznie przez system
mailingowy, opieramy się w tym
zakresie na naszym prawnie
uzasadnionym interesie
polegającym na analizie
zachowań subskrybentów
newslettera w celu optymalizacji
działań mailingowych.
W każdej chwili możesz
zrezygnować z otrzymywania
newslettera, klikając w
dedykowany link znajdujący się
w każdej wiadomości wysyłanej
w ramach newslettera, lub po
prostu kontaktując się z nami.

art. 6 ust. 1 lit. b
RODO, art. 6 ust. 1
lit. f RODO

Obsługa komentarzy
/ opinii

Dodając komentarz / opinię,
musisz podać dane niezbędne
do publikacji komentarza / opinii
otrzymywania określone w
formularzu przeznaczonym do
wystawienia komentarza / opinii.
Podanie danych jest warunkiem
publikacji komentarza / opinii.
Ponadto, system komentarzy /
opinii zapisuje Twój numer IP, z
którego korzystałeś, przesyłając
komentarz / opinię.
System komentarzy / opinii może
być obsługiwany przez
zewnętrznego dostawcę. W
takiej sytuacji korzystanie z
systemu podlega regulaminowi
oraz polityce prywatności
zewnętrznego dostawcy.
Szczegółowe informacje na
temat narzędzi zewnętrznych
dostawców znajdziesz w sekcji
poświęconej używanym przez
nas narzędziom.
Dane przetwarzane są w celu
publikacji komentarza / opinii, co
stanowi nasz prawnie
uzasadniony interes.
Dodany przez Ciebie komentarz
lub opinia wraz z Twoimi danymi
upublicznionymi w ramach
ustawień będzie widoczny na
stronie. Komentarz lub opinię
możesz w każdej chwili
zmodyfikować oraz usunąć.
art. 6 ust. 1 lit. f
RODO
Usunięty komentarz /opinia wraz
z Twoimi danymi trafia do
archiwum na potrzeby
ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony
roszczeń związanych z
komentarzem / opinią.

art. 6 ust. 1 lit. f
RODO

Kontakt i obsługa
korespondencji

Kontaktując się z nami za
pośrednictwem dostępnych
środków komunikacji, np. poczty
elektronicznej, komunikatorów
społecznościowych, chatów itp.,
w sposób naturalny przekazujesz
swoje dane osobowe zawarte w
treści korespondencji.
Podanie danych jest warunkiem
nawiązania kontaktu.
Ponadto, system komunikacji
zapisuje Twój numer IP, z
którego korzystałeś, przesyłając
wiadomość.
System komunikacji (np. czat,
komunikator) może być
obsługiwany przez zewnętrznego
dostawcę. W takiej sytuacji
korzystanie z systemu podlega
regulaminowi oraz polityce
prywatności zewnętrznego
dostawcy. Szczegółowe
informacje na temat narzędzi
zewnętrznych dostawców
znajdziesz w sekcji poświęconej
używanym przez nas
narzędziom.
art. 6 ust. 1 lit. f
RODO
Dane przetwarzane są w celu
prowadzenia komunikacji, co
stanowi nasz prawnie
uzasadniony interes. Po
zakończeniu komunikacji, dane
trafiają do archiwum na potrzeby
ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony
roszczeń związanych z
prowadzoną komunikacją.

art. 6 ust. 1 lit. f
RODO

Realizacja
obowiązków
podatkowych i
księgowych

W związku z wykonywaniem
umowy realizujemy także
rozmaite obowiązki podatkowe i
księgowe, w szczególności w
postaci wystawienia faktury,
włączenia faktury do naszej
dokumentacji księgowej,
przechowywania dokumentacji
itp.
Aby wystawić fakturę,
przetwarzamy między innymi
takie dane, jak imię i nazwisko,
firma, adres prowadzenia
działalności, NIP.
Podanie danych wymaganych
prawem podatkowych jest
konieczne do realizacji
wskazanych obowiązków.
art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w związku z
właściwymi
przepisami prawa
podatkowego

art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w związku z
właściwymi
przepisami prawa
podatkowego

Tworzenie archiwum

Korzystanie z naszej strony
internetowej, jak również
zawarcie umowy z nami, może
rodzić w przyszłości określone
roszczenia po naszej lub Twojej
stronie. W związku z tym
jesteśmy uprawnieni do
przetwarzania danych
osobowych w celu obrony,
ustalenia lub dochodzenia
roszczeń. W ramach tego celu
możemy przetwarzać wszelkie
dane osobowe, które wiążą się z
danym roszczeniem, dlatego ich
zakres może się różnić w
zależności od tego, czego
dotyczy dane roszczenie. W tym
przypadku opieramy się w tym
zakresie na naszym prawnie
uzasadnionym interesie
polegającym na ochronie
naszych interesów.

art. 6 ust. 1 lit. f
RODO

Obrona, ustalenie
lub dochodzenie
roszczeń

Korzystanie z naszej strony
internetowej, jak również
zawarcie umowy z nami, może
rodzić w przyszłości określone
roszczenia po naszej lub Twojej
stronie. W związku z tym
jesteśmy uprawnieni do
przetwarzania danych
osobowych w celu obrony,
ustalenia lub dochodzenia
roszczeń. W ramach tego celu
możemy przetwarzać wszelkie
dane osobowe, które wiążą się z
danym roszczeniem, dlatego ich
zakres może się różnić w
zależności od tego, czego
dotyczy dane roszczenie. W tym
przypadku opieramy się w tym
zakresie na naszym prawnie
uzasadnionym interesie
polegającym na ochronie
naszych interesów.

art. 6 ust. 1 lit. f
RODO

Tworzenie grup
odbiorców reklam

Twój adres e-mail
przechowywany w naszej bazie
może zostać przesłany do
określonego systemu
reklamowego (np. Facebook
Ads, LinkedIN Ads) w celu
stworzenia grupy odbiorców
reklam z wykorzystaniem tegoż
adresu e-mail.
Podczas korzystania z tej funkcji
adres e-mail jest hashowany
przed przesłaniem go do danego
systemu w celu utworzenia grupy
odbiorców.
Adres e-mail zostanie użyty w
procesie dopasowania
prowadzonym przez dany
system reklamowy.
System reklamowy nie
udostępnia adresu e-mail
osobom trzecim ani innym
reklamodawcom i usuwa adres
e-mail niezwłocznie po
zakończeniu procesu
dopasowywania.
System reklamowy wdraża
procesy i procedury
zapewniające poufność i
bezpieczeństwo przesyłanego
mu adresu e-mail i zbioru
identyfikatorów użytkowników
tworzących grupę odbiorców
powstałą z wykorzystaniem
adresu e-mail między innymi
poprzez stosowanie
technicznych i fizycznych
zabezpieczeń.
art. 6 ust. 1 lit. f
RODO
Stworzenie grupy odbiorców
reklam z wykorzystaniem
Twojego adresu e-mail stanowi
nasz prawnie uzasadniony
interes, którym w tym przypadku
jest realizacja naszych celów
marketingowych.

art. 6 ust. 1 lit. f
RODO

Obsługa mediów
społecznościowych

Jeżeli obserwujesz nasze profile
w serwisach społecznościowych
lub wchodzisz w interakcję z
treściami publikowanymi przez
nas w mediach
społecznościowych, w naturalny
sposób widzimy Twoje dane,
które są publicznie dostępne w
Twoim profilu społecznościowym.
Przetwarzamy te dane wyłącznie
w obrębie danego serwisu
społecznościowego i wyłącznie w
celu obsługi danego serwisu
społecznościowego, co stanowi
nasz prawnie uzasadniony
interes.
Jeżeli kontaktujesz się z nami za
pośrednictwem prywatnej
wiadomości, w sposób naturalny
przekazujesz nam swoje dane
osobowe zawarte w treści
korespondencji, w szczególności
wizerunek oraz imię i nazwisko.
Twoje dane są w tym przypadku
przetwarzane w celu kontaktu z
Tobą, a podstawą przetwarzania
jest nasz prawnie uzasadniony
interes.
Może się zdarzyć, że to my
będziemy stroną inicjującą
kontakt z Tobą za pośrednictwem
mediów społecznościowych, w
celu zaoferowania współpracy,
wówczas Twoje dane będą
przetwarzane w celu
poszukiwania potencjalnych
kontrahentów, oferowania i
nawiązywania współpracy, co
art. 6 ust. 1 lit. f
RODO
jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem.
Wiadomości wysłane do nas za
pośrednictwem mediów
społecznościowych podlegają
automatycznej archiwizacji za
sprawą narzędzi dostępnych w
ramach poszczególnych
serwisów społecznościowych i są
dla nas dostępne do momentu
ich usunięcia przez Ciebie. Masz
wgląd do wszystkich
wymienionych z nami
wiadomości w zakładce z
prywatnymi wiadomościami.
Korzystanie przez Ciebie z
serwisów społecznościowych
podlega regulaminom i politykom
prywatności administratorów tych
serwisów, a ci administratorzy
świadczą na Twoją rzecz, w pełni
samodzielnie i niezależnie od
nas, usługi drogą elektroniczną.

art. 6 ust. 1 lit. f
RODO

Analiza i statystyka
z wykorzystaniem
wyłącznie Informacji
Anonimowych

Prowadzimy działania
analityczne i statystyczne z
wykorzystaniem narzędzi
dostarczanych przez
zewnętrznych dostawców. W
ramach narzędzi analitycznych
mamy dostęp wyłącznie do
Informacji Anonimowych.
Przetwarzanie Informacji
Anonimowych opieramy na
prawnie uzasadnionym interesie,
który polega na tworzeniu,
przeglądaniu i analizowaniu
statystyk związanych z
aktywnością użytkowników na
stronie w celu wyciągania
wniosków pozwalających na
późniejszą optymalizację
naszych działań.
Z poziomu narzędzi mamy wgląd
wyłącznie do zbioru statystyk i
informacji nieprzypisanych do
konkretnych osób.
Szczegółowe informacje na
temat narzędzi zewnętrznych
dostawców znajdziesz w sekcji
poświęconej używanym przez
nas narzędziom.
art. 6 ust. 1 lit. f
RODO

art. 6 ust. 1 lit. f
RODO

Marketing własny z
wykorzystaniem
wyłącznie Informacji
Anonimowych

Prowadzimy działania
marketingowe z wykorzystaniem
narzędzi dostarczanych przez
zewnętrznych dostawców. W
ramach narzędzi
marketingowych mamy dostęp
wyłącznie do Informacji
Anonimowych. Przetwarzanie
Informacji Anonimowych
opieramy na prawnie
uzasadnionym interesie, który
polega na tworzeniu
prowadzeniu działań
marketingowych w oparciu o
Informacje Anonimowe oraz
targetowaniu reklam w ramach
zewnętrznych systemów w
oparciu o Informacje
Anonimowe, na potrzeby
marketingu własnych produktów i
usług. Z poziomu narzędzi mamy
wgląd wyłącznie do zbioru
statystyk i informacji
nieprzypisanych do konkretnych
osób.

art. 6 ust. 1 lit. f
RODO

Organizacja akcji
promocyjnych

Aby zwiększyć sprzedaż
produktów / usług, możemy
prowadzić różne akcje
promocyjne, w tym także we
współpracy z partnerami
zewnętrznymi. Zasady związane
z organizacją akcji promocyjnych
określają odrębne regulaminy.
Zakres danych osobowych, jakie
będziemy przetwarzać w związku
z organizacją akcji promocyjnej,
mogą się różnić w zależności od
rodzaju akcji promocyjnej.
Podstawą prawną przetwarzania
Twoich danych osobowych jest
nasz prawnie uzasadniony
interes, który w tym przypadku
stanowi marketing oraz
zwiększanie sprzedaży własnych
produktów.

art. 6 ust. 1 lit. b
RODO, art. 6 ust. 1
lit. f RODO

Zapewnienie
dodatkowych funkcji
z wykorzystaniem
wyłącznie Informacji
Anonimowych

Na naszych stronach możemy
osadzać odtwarzacze wideo lub
audio, widgety społecznościowe,
moduł komentarzy, czat, formy
newsletterowe lub inne narzędzia
dostarczane przez podmioty
trzecie. Wszystkie te narzędzia
przetwarzają Informacje
Anonimowe. Przetwarzanie
Informacji Anonimowych
opieramy na prawnie
uzasadnionym interesie, który
polega w tym przypadku na
zapewnieniu możliwości
korzystania z dodatkowych
funkcji na stronie. Z poziomu
narzędzi nie mamy wglądu do
innych informacji, ponadto
informacje te nie są nam do
niczego potrzebne – Informacje
Anonimowe są przetwarzane są
wyłącznie po to, żeby mogły
działać dodatkowe funkcje.
Szczegółowe informacje na
temat narzędzi zewnętrznych
dostawców znajdziesz w sekcji
poświęconej używanym przez
nas narzędziom.

art. 6 ust. 1 lit. f
RODO

Realizacja
obowiązków
związanych z
ochroną danych
osobowych

Jako administrator danych
osobowych jesteśmy
zobowiązani do realizacji
obowiązków związanych z
ochroną danych osobowych. W
związku z tym możemy
przetwarzać Twoje dane
osobowe, o ile jest to niezbędne
do wykonania tych obowiązków
(np. w przypadku rozpatrywania
Twojego żądania dotyczącego
Twoich danych osobowych).
Zakres danych zależy od tego,
jakie dane są nam potrzebne do
realizacji obowiązku i
udowodnienia przestrzegania
RODO. Ponadto w tym
przypadku opieramy się także na
naszym prawnie uzasadnionym
interesie, który polega na
zabezpieczeniu danych
koniecznych do wykazania
rozliczalności

art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, art. 6 ust. 1
lit. f RODO

Realizacja
obowiązków
wynikających z aktu
o usługach
cyfrowych (DSA)

Jako dostawca usług pośrednich,
jesteśmy zobowiązani do
realizacji obowiązków
wynikających z aktu o usługach
cyfrowych (DSA), takich jak
przyjmowanie i rozpatrywanie
zgłoszeń dotyczących Treści
Użytkownika, przyjmowanie i
rozpatrywanie odwołań
dotyczących podjętych przez nas
decyzji w stosunku do Treści
Użytkownika, udzielanie
określonych informacji na temat
użytkownika po otrzymaniu
nakazu wydanego przez
upoważnione instytucje lub
organy oraz zawiadamianie
organów ścigania lub organów
sądowych o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa
zagrażającego życiu lub
bezpieczeństwu osoby lub osób
w związku z korzystaniem z
serwisu. Na te potrzeby
przetwarzamy dane osobowe w
takim zakresie, jaki jest
niezbędny do wywiązania się z
obowiązków przewidzianych
przez prawo.

Art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w zw. z
właściwymi
przepisami DSA

Przechowywanie
Treści Użytkownika

Przekazując Treść Użytkownika
(zgodnie z definicją zawartą w
naszym regulaminie), np.
komentarz lub opinię, musisz
podać dane osobowe niezbędne
w tym celu.
Podanie danych jest warunkiem
przekazania Treści Użytkownika.
Ponadto, nasz system
teleinformatyczny zapisuje Twój
numer IP, z którego korzystałeś,
przekazując Treść Użytkownika.
System teleinformatyczny
obsługujący Treści Użytkownika
może być obsługiwany przez
zewnętrznego dostawcę. W
takiej sytuacji korzystanie z
systemu podlega regulaminowi
oraz polityce prywatności
zewnętrznego dostawcy.
Szczegółowe informacje na
temat narzędzi zewnętrznych
dostawców znajdziesz w sekcji
poświęconej używanym przez
nas narzędziom.
Dane są przetwarzane w celu
opublikowania Treści
Użytkownika w serwisie lub jej
przechowywania w systemie
teleinformatycznym związanym z
serwisem, co stanowi realizację
usługi świadczonej na Twoją
rzecz drogą elektroniczną
zgodnie z naszym regulaminem.
art. 6 ust. 1 lit. b
RODO
Jeżeli przekazujesz Treść
Użytkownika z przeznaczaniem
do jej publikacji w serwisie,
przekazana przez Ciebie Treść
Użytkownika, wraz z
towarzyszącymi jej danymi
osobowymi, jest publicznie
dostępna w serwisie.
Przekazaną Treść Użytkownika
możesz w każdej chwili
zmodyfikować lub usunąć.
Usunięta Treść Użytkownika
wraz z Twoimi danymi
osobowymi trafia do archiwum
na potrzeby ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń związanych z
Treścią Cyfrową oraz wykazania
rozliczalności.

art. 6 ust. 1 lit. b
RODO

Realizacja
obowiązków
wynikających z aktu
o usługach
cyfrowych (DSA)

Jako dostawca usług pośrednich,
jesteśmy zobowiązani do
realizacji obowiązków
wynikających z aktu o usługach
cyfrowych (DSA), takich jak
przyjmowanie i rozpatrywanie
zgłoszeń dotyczących Treści
Użytkownika, przyjmowanie i
rozpatrywanie odwołań
dotyczących podjętych przez nas
decyzji w stosunku do Treści
Użytkownika, udzielanie
określonych informacji na temat
użytkownika po otrzymaniu
nakazu wydanego przez
upoważnione instytucje lub
organy oraz zawiadamianie
organów ścigania lub organów
sądowych o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa
zagrażającego życiu lub
bezpieczeństwu osoby lub osób
w związku z korzystaniem z
serwisu. Na te potrzeby
przetwarzamy dane osobowe w
takim zakresie, jaki jest
niezbędny do wywiązania się z
obowiązków przewidzianych
przez prawo.

Art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w zw. z
właściwymi
przepisami DSA

4. Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

– imię i nazwisko,
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– adres IP,
– adres do doręczeń,
– dane do faktury,
– numer rachunku bankowego,
– szczegóły złożonego zamówienia,
– dane zgromadzone w systemie mailingowym,
– dane związane z dodanym komentarzem / opinią,
– informacje widoczne w profilach w mediach społecznościowych,
– informacje zawarte w korespondencji,
– Informacje Anonimowe.

5. Czym są „Informacje Anonimowe”?

Korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z naszej strony.

Chodzi w szczególności o następujące informacje:

– informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
– przeglądane podstrony,
– czas spędzony na stronie,
– przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
– kliknięcia w poszczególne linki,
– ruchy myszką,
– scrollowania strony,
– źródło, z którego przechodzisz na stronę,
– przedział wieku, w którym się znajdujesz,
– Twoja płeć,
– Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.
– Twoje zainteresowania lub inne preferencje określone na podstawie aktywności w sieci,
– nagrania wideo Twoich sesji na naszych stronach,
– mapy cieplne ilustrujące Twoje zachowania na naszych stronach.

Informacja te określane są niniejszej Polityce prywatności jako „Informacje Anonimowe”.
Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Twoją identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Twój temat.

Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarliśmy w Polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi gromadzących Informacje Anonimowe mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób. Przetwarzanie Informacji Anonimowych pozwala na zapewnianie Ci możliwości korzystania z funkcjonalności dostępnych na stronie. Ponadto Informacje Anonimowe wykorzystywane są w celach analitycznych i statystycznych oraz marketingowych, takich jak ustawianie i targetowanie reklam. Informacje Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Mogą być one wykorzystywane przez tych dostawców do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach. Szczegółowe informacje z tym związane znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom.

6. Skąd mamy Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam je nam przekazujesz. Przykładowo dzieje się tak, gdy rejestrujesz konto użytkownika, składasz zamówienie, przesyłasz reklamację lub odstępujesz od umowy, kontaktujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub chatu, a także korzystasz z funkcjonalności dostępnych na naszej Stronie lub w zewnętrznych serwisach (np. społecznościowych).
Ponadto część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy. Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom.

W wyjątkowych przypadkach możemy uzyskać Twoje dane osobowe także z innych źródeł, np. w sytuacji, gdy podmiot, który Cię zatrudnia, wskazuje nam Twoje dane jako osoby do kontaktu w sprawach związanych z zawartą umową, albo gdy reprezentujesz podmiot, który zawiera z nami umowę.

7. Czy dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, szkolimy
personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia.

8. Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak to jest uzasadnione w ramach danego celu przetwarzania danych osobowych, w związku z czym okresy przetwarzania różnią się w zależności od celu. Pamiętaj, że zakończenie przetwarzania Twoich danych w ramach jednego celu niekoniecznie musi prowadzić do całkowitego usunięcia lub zniszczenia Twoich danych osobowych, ponieważ ten sam zestaw danych może być przetwarzany w ramach innego celu, przez okres dla niego wskazany. Całkowite usunięcie lub zniszczenie danych następuje w momencie, gdy zakończymy realizację wszystkich celów oraz w innych przypadkach wskazanych w RODO.

Poniżej znajdziesz opis okresów przetwarzania:

– Konto użytkownika – dane związane z kontem użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta użytkownika;
– Realizacja zamówień i zawartej umowy – dane związane z umową są przetwarzane przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania umowy;
– Działania podejmowane w celu dokończenia zamówień przez klientów – dane związane z niedokończonymi zamówieniami będą przetwarzane przez okres maksymalnie 6 miesięcy od dnia, kiedy składałeś zamówienie;
– Reklamacje i odstąpienia od umowy – dane związane z reklamacjami i odstąpieniem od umowy są przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi reklamacji lub odstąpienia od umowy;
– Newsletter – dane związane z newsletterem będą przetwarzane przez okres korzystania przez Ciebie z newslettera;
– Komentarze / opinie – dane związane z zamieszczeniem komentarza / opinii będą przetwarzane do czasu, aż nie usuniesz komentarza lub opinii;
– Kontakt i obsługa korespondencji – dane związane z obsługą korespondencji będą przetwarzane przez czas trwania kontaktu pomiędzy nami;
– Obowiązki podatkowe i księgowe – dane związane z wykonywaniem obowiązków podatkowych i księgowych będą przetwarzane przez czas przewidziany w przepisach prawa podatkowego, najczęściej 5 lat od zakończenia roku podatkowego;
– Archiwum – dane związane z archiwum będą przetwarzane do czasu utraty przydatności informacji, które znajdują się w archiwum;
– Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń – dane związane z roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa (np. w przypadku przedsiębiorców mogą to być 3 lata, a w przypadku konsumentów 6 lat);
– Grupy odbiorców – dane związane z grupami odbiorców będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
– Media społecznościowe – zasadniczo, nie mam wpływu na okres przechowywania Twoich danych osobowych w mediach społecznościowych. Są one dostępne w serwisach Facebook, Instagram, YouTube lub LinkedIN na zasadach wynikających z regulaminu i polityki prywatności tych serwisów. Nie jesteśmy w stanie usunąć Twoich danych z Facebooka, Instagrama, YouTube lub LinkedIN – możesz zrobić to tylko Ty;
– Analiza i statystyka – dane związane z analityką i statystyką będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
– Marketing własny – dane związane z marketingiem własnym będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
– Organizacja akcji promocyjnych – dane związane z organizacją akcji promocyjnych przetwarzamy przez czas konieczny do przeprowadzenia akcji promocyjnej;
– Narzędzia dodatkowe – dane związane z narzędziami dodatkowymi będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
– Obowiązki związane z ochroną danych osobowych – dane związane z ochroną danych osobowych będą przetwarzane do czasu utraty przydatności, skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia naszej odpowiedzialności jako administratora danych osobowych.
– Obowiązki związane z DSA – Do upływu okresu przedawnienia naszej odpowiedzialności jako dostawcy usługi pośredniej.
– Przechowywanie Treści Użytkownika – Do czasu usunięcia Treści Użytkownika.

9. Kim są odbiorcy danych osobowych?

Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:
– hostingodawca – na potrzeby przechowywania danych na serwerze;
– dostawca systemu mailingowego – na potrzeby korzystania z systemu mailingowego;
– dostawca systemu do fakturowania – na potrzeby wystawienia faktury;
– dostawca systemu CRM – na potrzeby usprawnienia pracy;
– dostawca systemu wyświetlania pop-up’ów – na potrzeby wyświetlania pop-up’ów;
– dostawca systemu do obsługi klienta – na potrzeby usprawnienia procesu obsługi klienta;
– dostawca narzędzia do zarządzania stronami lądowania (landing page) – na potrzeby gromadzenia danych za pośrednictwem stron typu landing page;
– dostawca chmur obliczeniowych – na potrzeby korzystania z rozwiązań chmurowych;
– biuro rachunkowe – na potrzeby korzystania z obsługi księgowej;
– kancelaria prawna – na potrzeby świadczenia na naszą rzecz usług prawnych;
– obsługa techniczna – na potrzeby prowadzenia prac technicznych dotyczących tych obszarów, w których przetwarzane są dane;
– podmiot realizujący zamówienia, firma kurierska, Poczta Polska – na potrzeby obsługi logistycznej zamówień, których przedmiotem jest produkt fizyczny;
– pozostali podwykonawcy, w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych – na potrzeby współpracy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Twoje dane udostępniane są firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówienia. Firmy te stają się niezależnymi administratorami Twoich danych osobowych.

Gdy chodzi o Informacje Anonimowe, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mamy wpływu.

10. Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Tak, część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich. Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi wykorzystujących zasoby zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.
Aktualnie Twoje dane osobowe są przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem przez nas z następujących rozwiązań:

Rodzaj rozwiązania:

Dostawca rozwiązania:

Państwo trzecie:

System mailingowy

Mailerlite

Irlandia

Poczta elektroniczna

Google

USA

Wyświetlanie pop-upów

Green Popups

Green Popups

System mailingowy

Mailerlite

Irlandia

Oprócz tego, do państw trzecich, w szczególności USA, mogą być przekazywane Informacje Anonimowe gromadzone w związku z wykorzystywaniem narzędzi wskazanych w załączniku do niniejszej polityki prywatności.

 

 1. Czy korzystamy z profilowania?

 

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć itp. Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach danej Strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj.

 

 1. Jakie masz prawa?

 

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

– prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli);

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie);

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

– prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś;

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16–21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze: jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 1. Czy korzystamy z cookies lub podobnych techologii i czym one właściwie są?

 

Nasza strona internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies oraz inne podobne technologie, takie jak kody lub piksele śledzące, API konwersji itp. Z wykorzystaniem cookies lub innych podobnych technologii gromadzone są określone informacje wykorzystywane następnie w różnych celach, począwszy od zapewnienia prawidłowego działania poszczególnych funkcji strony, poprzez analizę zachowań użytkowników na stronie, skończywszy na kierowaniu targetowanej reklamy.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz innych podobnych technologiach, możesz zapoznać się np. z tymi materiałami:

– wyjaśnienia na temat cookies,

– wyjaśnienia na temat pikseli śledzących,

– wyjaśnienia na temat API konwersji.

 

 1. Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies lub podobnych technologii?

 

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na danej Stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

 

 1. Czy możesz wyłączyć pliki cookies lub podobne technologie?

 

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej.

– Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies.

– Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn.

– W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

– Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookies utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

– Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery.

– Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

– Ponadto w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej.

Dajemy Ci również możliwość kontroli nad plikami cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony. Zaimplementowaliśmy specjalny mechanizm do zarządzania plikami cookies, który pozwala Ci blokować te pliki cookies, których sobie nie życzysz. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszych stronach oraz powodować trudności w korzystaniu ze Stron, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety, funkcje społecznościowe zaimplementowane na naszych Stronach mogą być dla Ciebie niedostępne.

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz taką zgodę cofnąć w każdym czasie: albo poprzez swoje działanie, albo kontaktując się z nami na podane dane kontaktowe. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

 

Pliki cookies lub inne podobne technologie wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów naszych stron, takich jak zapamiętywanie zawartości koszyka przez określony czas po dodaniu do niego wybranych produktów, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, prawidłowe przesyłanie formularzu widocznych na stronach, osadzanie odtwarzaczy wideo lub audio, działanie systemu komentarzy, wtyczek społecznościowych itp.

Ponadto, pliki cookies lub inne podobne technologie wykorzystywane są w celu prowadzenia działań statystycznych, analitycznych i marketingowych. W plikach cookies przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu prywatności funkcjonującej w ramach naszej strony. Część plików cookies lub innych podobnych technologii związana jest z narzędziami zewnętrznymi, z których korzystamy, a dostawcy tych narzędzi mogą uzyskiwać dostęp do informacji gromadzonych za pomocą tych plików cookies lub innych podobnych technologii. Szczegóły na temat narzędzi zewnętrznych znajdują się w załączniku do Polityki prywatności.

 

 1. Jakie narzędzia zewnętrzne podmiotów trzecich są wykorzystywane?

 

Wykaz narzędzi, które wymagają używania cookies, oraz opis wykorzystywanych cookies znajdziesz w załączniku do niniejszej Polityki prywatności.

 

 1. Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach strony?

 

Tak, korzystamy z narzędzi zewnętrznych dostawców, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywności na naszych stronach. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w załączniku do niniejszej Polityki prywatności.

 

 1. Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

 

Tak, korzystamy z narzędzi zewnętrznych dostawców, w ramach których możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach naszych stron. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w załączniku do niniejszej Polityki prywatności.

 

 1. W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

 

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach niniejszej Polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.

– ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej;

– wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np.

– Ghostery;

– dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies;

– tryb incognito w przeglądarce internetowej;

– ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com;

– mechanizm zarządzania plikami cookies z poziomu naszej strony;

– Google Analytics Opt-out;

– Google Ads Settings;

– Facebook Ads Settings;

– LinkedIN Privacy Settings;

– Shareaholic Opt-out;

– HotJar Opt-out;

 

 1. Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

 

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań, by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do nas na adres kontakt@ewatyrala.com.

 

 1. Czy ta Polityka prywatności może podlegać zmianom?

 

Tak, możemy modyfikować tę Politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, o każdej zmianie Polityki prywatności otrzymasz wiadomość.

 

Polityka prywatności obowiązuje od 17.02.2024